Mẫu giáo

Tìm kiếm trang web này

Gửi

Clifford của trò chơi và câu chuyện tương tác

/uploaded/photos/03/132/clifford.gif

Kỹ năng: Phonics

Tạo-A-Reader

/uploaded/photos/03/132/create-a-reader.JPG

/uploaded/photos/03/132/create-a-reader.JPG

Kỹ năng: nhận dạng thư/uploaded/photos/03/132/fuzzy-lion.jpg

Kỹ năng: bắt đầu âm thanh

Houghton Mifflin-Eduplace

/uploaded/photos/03/132/HM-logo.jpg

/uploaded/photos/03/132/HM-logo.jpg

Chương trình tài nguyên và mở rộng

/uploaded/photos/05/Weblinks/Read-Write-Think.JPG

Kỹ năng: hình ảnh phù hợp

Sesame Street hội thảo/uploaded/photos/03/132/Sesame_street_logo.png

/uploaded/photos/03/132/Sesame_street_logo.png

Trò chơi học tập tương tác

/uploaded/photos/03/132/smarty-games.png

/uploaded/photos/03/132/smarty-games.png

Kỹ năng: bảng chữ cái, động từ

/uploaded/photos/05/Weblinks/Starfall.png

Kỹ năng: chữ cái âm thanh

Turtle Diary trò chơi tương tác