Dự bị và thay thế

Chào mừng các giáo viên dự bị và bán chuyên nghiệp! Bạn là một đối tác quan trọng trong việc giúp chúng tôi đảm bảo có một người lớn quan tâm và có trình độ truyền cảm hứng cho trẻ em của chúng tôi trong mỗi lớp học mỗi ngày! Cam kết của bạn đối với trẻ em và học tập cho phép công việc quan trọng tiếp tục mỗi ngày - ngay cả khi nhân viên thường trực của chúng tôi bị ốm, tham gia đào tạo hoặc lập kế hoạch cho các cơ hội sáng tạo cho học sinh của chúng tôi. Trường Công lập Minnetonka sử dụng Hệ thống Quản lý Vắng mặt Tiền tuyến (trước đây là Aesop).