Sinh viên Directory

Groveland sinh viên-gia đình Directory

Để thuận tiện cho bạn, Groveland sử dụng bộ công cụ thành viên, một thư mục điện tử an toàn và có thể tìm kiếm được từ máy tính ở nhà hoặc thiết bị di động của bạn. Với quyền truy cập, bạn có thể tìm kiếm thông tin về gia đình và sinh viên và cập nhật dữ liệu gia đình của mình nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tải ứng dụng bộ công cụ thành viên xuống thiết bị di động của bạn sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình. Bạn sẽ không tin rằng cách dễ dàng là sử dụng, và nó đặt thư mục ngay trong tầm tay của bạn!

 Bộ công cụ thành viên

Nếu bạn có thắc mắc hoặc phản hồi về thông tin chứa trong thư mục, vui lòng liên hệ với Ủy Ban thư mục tại grovelanddirectory@yahoo.com.