Ngôn ngữ Immersion (6-8)


Immersion khu vực ngoại khóa

Minnetonka ngôn ngữ Immersion logo

Trong 2014-15, sinh viên đi du lịch đến Trung Quốc sau khi hoàn thành chương trình trung học ngâm Trung Quốc.Ghé thăm chúng tôi


Ghé thăm chúng tôi


Liên kết trường học


Liên kết trường học