Đổi mới và lãnh đạo

Lãnh đạo và sự đổi mới là hai kỹ năng thiết yếu cho trường trung học Minnetonka sẽ thích tất cả những sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm. Lần đầu tiên, chúng tôi đang cung cấp các khóa học trực tiếp kết nối với các chủ đề này. Điều này "bộ phận" mới là thách thức truyền thống tư duy học tập và hệ thống. Dựa trên các xu hướng và nghiên cứu hiện tại, các khóa học này sẽ cung cấp một sự khởi đầu hấp dẫn cho một bộ phận mà là chắc chắn để mở rộng trong những năm tới. Cả hai khóa học đều được trao tặng tín chỉ tự chọn.

Danh sách khóa học

Khám phá lãnh đạo

Khóa học: #6202
Các lớp được cung cấp: 10-12
Credits: . 5 (mỗi học kỳ)
Điều kiện tiên quyết: Không

Khám phá lãnh đạo là một khóa học được thiết kế cho việc thăm dò sâu trong lãnh đạo của cả hai tự và những người khác, thách thức học sinh để trở thành một sự khác biệt-Maker.

Đọc thêm về khám phá lãnh đạo
Sinh viên mỉm cười