Đổi mới và lãnh đạo

Lãnh đạo và đổi mới là hai bộ kỹ năng thiết yếu Trường trung học Minnetonka muốn tất cả học sinh tốt nghiệp có kinh nghiệm. Lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp một khóa học được kết nối trực tiếp với các chủ đề này. "Bộ phận" mới này đang thách thức tư duy và hệ thống học thuật truyền thống. Dựa trên xu hướng và nghiên cứu hiện tại, khóa học này sẽ cung cấp một khởi đầu hấp dẫn cho một bộ phận chắc chắn sẽ mở rộng trong những năm tới. Khóa học này sẽ được trao tín dụng tự chọn.

Danh sách khóa học

Khám phá khả năng lãnh đạo

Khóa học: #6202
Điểm số được cung cấp: 10-12
Tín chỉ: .5 (mỗi học kỳ)
Điều kiện tiên quyết: Không ai

Khám phá lãnh đạo là một khóa học được thiết kế để khám phá sâu sắc về khả năng lãnh đạo của cả bản thân và những người khác, thách thức sinh viên trở thành người tạo ra sự khác biệt.

Đọc thêm Khám phá lãnh đạo
Học sinh mỉm cười