Đổi mới và lãnh đạo

Lãnh đạo và đổi mới là hai bộ kỹ năng thiết yếu Minnetonka High School muốn tất cả các sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm với. Lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp một khóa học kết nối trực tiếp với các chủ đề này. "Bộ phận" mới này đang thách thức tư duy và hệ thống học thuật truyền thống. Dựa trên xu hướng và nghiên cứu hiện tại, khóa học này sẽ cung cấp một khởi đầu hấp dẫn cho một bộ phận chắc chắn sẽ mở rộng trong những năm tới. Khóa học này sẽ được trao tín chỉ tự chọn.

Danh sách khóa học

Khám phá lãnh đạo

Khóa học: #6202
Các lớp được cung cấp: 10-12
Credits: . 5 (mỗi học kỳ)
Điều kiện tiên quyết: Không

Khám phá lãnh đạo là một khóa học được thiết kế cho việc thăm dò sâu trong lãnh đạo của cả hai tự và những người khác, thách thức học sinh để trở thành một sự khác biệt-Maker.

Đọc thêm về khám phá lãnh đạo
Sinh viên mỉm cười