Giải thưởng Tình nguyện viên và Đối tác Kinh doanh MCE

Giải thưởng Giáo dục Cộng đồng Minnetonka

Hội đồng Cố vấn Giáo dục Cộng đồng Minnetonka (MCE) sẽ trao tối đa bốn giải thưởng cho các tình nguyện viên, người tham gia chương trình, đối tác kinh doanh / hiệp hội hoặc những người khác tham gia vào các lĩnh vực chương trình này: Giáo dục Gia đình Mầm non (ECFE), Chương trình Thanh thiếu niên hoặc Chương trình Người lớn.

Tiêu chí giải thưởng

Dành cho tình nguyện viên Giáo dục Cộng đồng Minnetonka, người tham gia hoặc những người khác tham gia vào ECFE, các chương trình dành cho thanh thiếu niên hoặc người lớn.

Quy trình đề cử

 • Các thành viên cộng đồng, thành viên hội đồng quản trị, sinh viên và nhân viên được mời gửi đề cử. Những người được đề cử có thể là bất kỳ ai trong khu vực dịch vụ của Giáo dục Cộng đồng Minnetonka.
 • Việc đề cử phải cung cấp các thông tin sau:
  • Tên và số điện thoại của người đề cử.
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người được đề cử.
  • Dịch vụ hoặc sự tham gia của người được đề cử.
  • Bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào của người được đề cử làm cho người được đề cử trở nên độc đáo hoặc phi thường.
  • Lời chứng thực từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quản lý chương trình được khuyến khích.

Các đề cử cho Lễ kỷ niệm xuất sắc hiện đã đóng.


Giải thưởng

Giải thưởng Tình nguyện viên & Đối tác Kinh doanh MCE