Cuộc họp và Liên hệ PTO

Tất cả phụ huynh và giáo viên đều được chào đón và khuyến khích tham gia các cuộc họp PTO hàng tháng của chúng tôi. Đối với các cuộc họp năm học 2022/23 sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần tại "CẢNG" lúc 6:00 chiều (ngày được liệt kê bên dưới).  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc muốn được thêm vào chương trình làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số minnewashtaelementaryPTO@gmail.com. Chúng tôi mong muốn có bạn tham gia với chúng tôi!

Ngày họp PTO Minnewashta 2022/23:

  • Tháng Chín 20
  • 18 Tháng Mười
  • Tháng Mười Một 15
  • Không có cuộc họp tháng 12 
  • Tháng Một 10
  • Ngày 21 tháng 2
  • Tháng 14
  • Ngày 18 tháng 4
  • 16 Tháng Năm

2022-23 Ban điều hành Minnewashta PTO

Vai trò Tên Email

Đồng chủ tịch

Bưu điện Heidi

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Đồng chủ tịch

Sarah Sirna

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Phó Chủ tịch

Tara Pitkin

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thư ký

Sarah Wexler

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thủ quỹ

Gretchen Padget

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Điều phối viên tình nguyện

Kali Sundquist

vcminnewashta@gmail.com

Đồng gây quỹ

Andrea Zellmer

minnewashtafundraising@gmail.com

Đồng gây quỹ

Stephanie Berner

minnewashtafundraising@gmail.com

Thành viên lớn

Laura Richardson

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thành viên lớn

Eileen Andersen

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thành viên lớn

Polly Madsen

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thành viên lớn

Nicole Nejezchleba

minnewashtaelementarypto@gmail.com

Thư mục Minnewashta

Stephanie Woodstrom

directory.minnewashta@gmail.com

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên