Phương tiện

Bố mẹ

Giới thiệu về PTO MMW của bạn

Minnetonka Middle School West PTO thúc đẩy và làm phong phú thêm giáo dục, phúc lợi và nhận thức văn hóa của học sinh MMW thông qua các chương trình, đổi mới và các nguồn lực tình nguyện. Chúng tôi cung cấp một cộng đồng xã hội cho cơ thể sinh viên và gia đình của họ. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ lòng tốt và các sáng kiến dịch vụ.

Tất cả phụ huynh / người giám hộ của sinh viên tham dự MMW, cũng như tất cả các giảng viên, là thành viên của tổ chức này.

mmw