Truyền thông

Cha mẹ

Về MMW PTO của bạn

Trường trung học Minnetonka West PTO thúc đẩy và làm phong phú thêm giáo dục, phúc lợi, và nhận thức về văn hóa của sinh viên MMW thông qua các chương trình, đổi mới và tài nguyên tình nguyện. Chúng tôi cung cấp một cộng đồng xã hội cho cơ thể học sinh và gia đình của họ. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến nhân ái và dịch vụ.

Tất cả phụ huynh/người giám hộ của học sinh tham dự MMW, cũng như tất cả các giảng viên, là thành viên của tổ chức này.

MMW