Truyền thông

Phòng thí nghiệm học tập

Nếu con bạn có một chẩn đoán ADHD nộp với văn phòng y tế MMW hoặc tại văn phòng y tế trường tiểu học của con bạn, Minnetonka Middle School West cung cấp một phòng thí nghiệm học tập cho sinh viên với ADHD. Phòng thí nghiệm này được tài trợ thông qua LCTS cấp và Quỹ Quận. Phòng thí nghiệm học tập đáp ứng trước và sau khi học. Thông thường, học sinh tham dự phòng thí nghiệm học tập 2 ngày một tuần trong một giờ.

Học sinh sẽ đạt được sự hiểu biết của ADHD, tìm hiểu các chiến lược để giúp họ quản lý ADHD của họ và thực hiện các chiến lược tại Phòng thí nghiệm học tập. Học sinh thường xuyên kiểm tra skyward và Schoology cho các bài tập còn thiếu của họ và sử dụng phòng thí nghiệm để hoàn thành công việc và tổ chức. Giáo dục về ADHD là cơ bản cho chương trình. Các chủ đề như tổ chức, quản lý thời gian, tự nhận thức, động lực, thiết lập mục tiêu, kế hoạch học tập cá nhân và vận động cá nhân được thảo luận và gia cố.

MMW