Hội đồng thành viên

Tại câu lạc bộ Booster của Skipper cuối năm vào tháng 6, các sĩ quan sau đây được bầu cho nhiệm kỳ năm học sắp tới này.

Đối với câu hỏi hoặc biết thêm thông tin về cách bạn có thể tham gia với câu lạc bộ, xin vui lòng email cho chúng tôi tại: skippersboosterclub@gmail.com.

Ban chấp hành  
Tổng thống Không có
Phó chủ tịch Ngoc
Bộ trưởng Carrie Landstrom
Thủ quỹ Julie Dorn
Truyền thông

Cym Kibort & Katie Martin

 

Ghế Ủy ban  
Booster Store Đồng quản lý Kẹo Gehrmann
Maggie Hillmer
Tăng cường người mua cửa hàng Courtney Olson
Heather Magowan
Thành viên

Amy Harry

Điều phối viên tình nguyện Ngoc
Gây quỹ & Sự kiện Laura Ammon
Dana Callahan
Lớp học cao cấp Đảng

Penny Hanson
Alicia Schimke

Quản lý Website

Amy Harry

Booster lưu trữ thủ quỹ Cheryl Krampitz
Lưu trữ truyền thông

Meg Allenburg