Đăng ký

Người nhận giải thưởng của tổng thống

Sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn của họ trong trường học trong thời gian tư vấn trong tuần của ngày 25 tháng 2. Cửa sổ đăng ký skyward sẽ vẫn mở cho đến 4:00 PM vào ngày 1 tháng 3.

Hướng dẫn đăng ký 2019-20

Câu hỏi?
Gọi cho văn phòng hướng dẫn của chúng tôi tại 952-401-5209