Tham dự

Theo luật tiểu bang Minnesota, trẻ em phải đi học thường xuyên. Nếu con của bạn sẽ bị trễ hoặc ra ngoài trong ngày do bệnh tật, kỳ nghỉ, hoặc bất cứ lý do nào khác, hãy gọi cho văn phòng tham dự của con quý khách càng sớm càng tốt. Đường dây nóng tham dự và truy cập trực tuyến skyward có sẵn 24 giờ một ngày.

  • Nhà nước tên, giáo viên, và lý do của đứa trẻ hoặc vắng mặt. Vui lòng bao gồm độ dài vắng mặt nếu được biết.
  • Điều rất quan trọng là nếu con bạn đến trễ đến trường mà người đó đi đến văn phòng để nhận phòng và nhận thẻ.
  • Vui lòng luôn kiểm tra tại văn phòng nếu quý vị đang đến trường.

Người nhận giải thưởng của tổng thống

Liên hệ

Giờ làm việc của bàn
8 giờ sáng-4 giờ chiều

Để báo cáo sự vắng mặt, xin gọi
952-401-5155

Diane Jelle, trợ lý văn phòng
952-401-5209


Tài nguyên