Chấm điểm và báo cáo

Phiếu chấm điểm

Giáo viên trong lớp 2-5 sử dụng một bốn điểm, phiếu dựa trên tiêu chuẩn (hoặc công cụ ghi điểm) khi nhận được hiệu suất trên một chuẩn nhất định trong đọc, toán, khoa học, văn bản và sức khỏe. Phiếu đánh phiếu mô tả các tiêu chí để ghi bàn và được hiển thị dưới đây.

Để đọc phiếu này, bắt đầu ở phía dưới. Điểm số không giả định không học. Khi học tập tiến triển từ các khái niệm đơn giản nhất ở dưới cùng của phiếu và các khái niệm phức tạp hơn ở trên cùng của quy mô phiếu, điểm số của học sinh sẽ tăng lên. Chú ý rằng một số điểm 3,0 đại diện cho những gì chúng tôi mong đợi trẻ em biết từ những gì đã được giảng dạy một cách rõ ràng. Một điểm trên 3,0 phản ánh học tập vượt quá mong đợi; bằng cách sử dụng suy luận và các ứng dụng mà đi xa hơn những gì đã được giảng dạy rõ ràng.

Phiếu điểm
Rubric mô tả
4.0

Ngoài số điểm 3,0, sử dụng suy luận và các ứng dụng vượt xa những gì đã được giảng dạy rõ ràng trong lớp học.

3.5

Ngoài số điểm 3,0 hiệu suất, thành công một phần tại suy luận và các ứng dụng mà đi xa hơn những gì đã được trực tiếp rõ ràng trong lớp học.

3.0

Không có lỗi lớn hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ thông tin và/hoặc quy trình (đơn giản hay phức tạp) được giảng dạy một cách rõ ràng.

2.5

Không có lỗi lớn hoặc thiếu sót liên quan đến các chi tiết đơn giản và quy trình và kiến thức một phần của những ý tưởng phức tạp hơn và các quy trình.

2.0

Không có lỗi lớn hoặc thiếu sót liên quan đến các chi tiết đơn giản và quy trình nhưng lỗi lớn hoặc thiếu sót liên quan đến các ý tưởng và quy trình phức tạp hơn.

1.5

Một phần kiến thức về các chi tiết đơn giản và quy trình nhưng lỗi lớn hoặc thiếu sót về các ý tưởng và thủ tục phức tạp hơn.

1.0

Với sự giúp đỡ, hiểu biết một phần về một số chi tiết và quy trình đơn giản và một số ý tưởng và quy trình phức tạp hơn.

0.5

Với sự giúp đỡ, hiểu biết một phần về một số chi tiết và quy trình đơn giản nhưng không phải là những ý tưởng và quy trình phức tạp hơn.

0.0

Ngay cả với sự giúp đỡ, không có hiểu biết hoặc kỹ năng chứng minh.

Bản quyền 2004. Marzano & Associates. Tất cả các quyền.

Vimeo

Đang tải từ Vimeo...