Sức khỏe tâm thần

Nhân viên trường trung học có sẵn để hỗ trợ sinh viên và gia đình có câu hỏi sức khỏe tâm thần hoặc quan tâm. Nếu bạn có thắc mắc hoặc đang đối mặt với thời điểm thử thách, đừng ngần ngại gọi điện hoặc dừng trong văn phòng hướng dẫn để được hỗ trợ.

Tài nguyên trực tuyến và cộng đồng dành cho học sinh và gia đình:

Người nhận giải thưởng của tổng thống

Tìm hiểu thêm

Khủng hoảng Hotlines

  • Các dịch vụ tâm thần cấp tính (trước đây là TT can thiệp khủng hoảng): 612-873-3161
  • Carver/Scott County dịch vụ khủng hoảng di động: 952-442-7601
  • Hennepin County dịch vụ khủng hoảng di động-trẻ em: 612-348-2233
  • Đường dây nóng tự tử: 612-873-2222 (địa phương); 1-800-273-8255 (quốc gia)