Sức khỏe tâm thần

Nhân viên trường trung học có sẵn để hỗ trợ học sinh và gia đình có câu hỏi hoặc mối quan tâm về sức khỏe tâm thần. Nếu bạn có câu hỏi hoặc đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn, đừng ngần ngại gọi hoặc dừng lại ở Văn phòng Hướng dẫn để được hỗ trợ.

Tài nguyên trực tuyến và cộng đồng Cho sinh viên và gia đình:

Học sinh Groveland nhận được giải thưởng.

Tìm hiểu thêm

Đường dây nóng khủng hoảng

  • Dịch vụ tâm thần cấp tính (trước đây là Trung tâm can thiệp khủng hoảng): 612-873-3161
  • Dịch vụ khủng hoảng di động carver / Scott County: 952-442-7601
  • Dịch vụ khủng hoảng di động quận Hennepin – Trẻ em: 612-348-2233
  • Đường dây nóng tự tử: 612-873-2222 (địa phương); 1-800-273-8255 (quốc gia)