Hướng dẫn Sức khỏe

Hạnh phúc là ý thức tích cực về bản thân và sự thuộc về mà chúng ta cảm thấy khi nhu cầu nhận thức, tình cảm, xã hội và thể chất của chúng ta được đáp ứng. Hạnh phúc trong những năm đầu và môi trường học đường là giúp trẻ em và học sinh trở nên kiên cường và tự nhận thức, để các em có thể đưa ra những lựa chọn tích cực và lành mạnh để hỗ trợ việc học tập và thành tích của mình cả hiện tại và trong tương lai.

Trang web Sức khỏe này được tạo ra cho phụ huynh và cộng đồng trường học của chúng tôi như một công cụ để cung cấp thông tin và kết nối trong lĩnh vực học tập, xã hội, tình cảm và hành vi của học sinh. Các tài nguyên sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về sức khỏe của học sinh và phác thảo các quy trình trường học của chúng tôi để tiếp cận các hỗ trợ trong học khu và từ nhiều cơ quan cộng đồng ngoài kia có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung. Trên các trang web sau, bạn sẽ được giới thiệu với nhiều nhân viên nhà trường, những người được đào tạo và sẵn sàng hỗ trợ lập kế hoạch cho sức khỏe của học sinh.

Nhận trợ giúp ngay bây giờ