Liên hệ

2020-21 danh thắng cao PTA Ban chấp hành

Vai trò Tên Email
Tổng thống

Hien

PresidentSHEPTA@gmail.com
Phó chủ tịch

Không có

PresidentSHEPTA@gmail.com
Phó chủ tịch

Mollie Harig

SHEPTAinfo@gmail.com
Phó Tổng thống

Pollina Lipnik

SHEPTAinfo@gmail.com
Thủ quỹ

Ngô Imbu

TreasureSHEPTA@gmail.com
Thủ quỹ bầu cử

Ông Eric Cepek

TreasureSHEPTA@gmail.com

Bộ trưởng

Jennifer Chou

secretarySHEPTA@gmail.com