Ban điều hành PTA

Học sinh bên ngoài giờ ra chơi với giáo viên

Ban điều hành PTA Chiều cao danh lam thắng cảnh 2022-23

Vai trò Tên Email
Tổng thống

Gena Howard

PresidentSHEPTA@gmail.com
Phó Chủ tịch/
Điều phối viên tình nguyện

Heba Rasheed

SHEvolunteer@gmail.com
Phó Chủ tịch/
Điều phối viên tình nguyện

Vương Hải Yến

SHEvolunteer@gmail.com
Thủ quỹ

Jennie Przybilla

TreasureSHEPTA@gmail.com
Thủ quỹ được bầu

Chastyn Bailey

TreasureSHEPTA@gmail.com
Thư ký

Tory Brogan

secretarySHEPTA@gmail.com