Trở lại trường học

Các 2020-21 trở lại trường học kế hoạch tập trung, đầu tiên và trước hết, về cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả các sinh viên và nhân viên sẽ được trong các tòa nhà của chúng tôi. Các gia đình không cảm thấy thoải mái với việc học tập trong người sẽ có thể chọn lựa chọn e-learning. Mục đích là để đảm bảo rằng mỗi gia đình có thể làm cho sự lựa chọn thích hợp nhất cho họ.

Xem 2020-21 trở lại trường kế hoạch

Học sinh vào ngày đầu tiên của trường

Coronavirus (COVID-19) kế hoạch đáp ứng

Đối với các bản Cập Nhật phút về phản hồi của các trường công lập Minnetonka cho gây (covid-19), e-learning và các tài nguyên trên toàn huyện, vui lòng truy cập trang web chuyên dụng của chúng tôi.

Coronavirus (COVID-19) kế hoạch đáp ứng


Câu hỏi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về bất cứ điều gì trở lại trường liên quan, xin vui lòng gửi chúng ở đây.

Hãy nói chuyện