Phòng chống bắt nạt OLWEUS

Học sinh, nhân viên và giáo viên Minnetonka làm việc chăm chỉ để thúc đẩy môi trường xã hội và học thuật tích cực trong mỗi trường học của chúng tôi. Giám sát thường xuyên đã liên tục chỉ ra rằng các trường Minnetonka cung cấp văn hóa chăm sóc và tôn trọng cần thiết cho sự thành công của học sinh. Để giúp duy trì môi trường đó, các trường tiểu học Minnetonka đã áp dụng Chương trình® phòng chống bắt nạt Olweus vào năm 2010. Được sử dụng trên toàn thế giới, chương trình Olweus (phát âm là ol-va-us) đề cập đến việc bắt nạt trên toàn trường học và cung cấp cho trẻ em và người lớn một ngôn ngữ chung được thiết kế để cải thiện mối quan hệ đồng đẳng và làm cho trường học an toàn hơn, những nơi tích cực hơn cho học sinh học tập và phát triển.

Chương trình phòng chống bắt nạt Olweus được thiết kế để cải thiện mối quan hệ đồng đẳng và làm cho trường học an toàn hơn, những nơi tích cực hơn cho học sinh học tập và phát triển. Mục tiêu của chương trình bao gồm:

  • Giảm các vấn đề bắt nạt hiện có ở học sinh
  • Ngăn chặn sự phát triển của các vấn đề bắt nạt mới
  • Đạt được mối quan hệ đồng đẳng tốt hơn ở trường