Transcripts

Hầu như tất cả các ứng dụng sẽ yêu cầu một bản sao chính thức của bảng điểm trung học của bạn. Bảng điểm của bạn bao gồm:

  • Các lớp học của bạn
  • Lớp học kỳ học
  • Trung bình trọng điểm cấp tích lũy

Cho phép đủ thời gian để xử lý--ít nhất một tuần. Gửi biểu mẫu bản ghi của bạn qua email đến: Beth.Scanlan@minnetonkaschools.org

Để hoàn thành biểu mẫu phát hành bảng điểm, bạn sẽ cần tối thiểu:

  • Tên tổ chức
  • Địa chỉ của cơ sở giáo dục
  • Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với cố vấn MHS của bạn hoặc Beth Scanlan (Beth.Scanlan@minnetonkaschools.org), trong trường cao đẳng và Trung tâm nghề nghiệp.

Hoạt động sinh viên