Về trường học của chúng tôi

Minnetonka Middle School West là một trường trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 8 nằm ở Excelsior, Minnesota. Chúng tôi là một phần của Học khu Công lập Minnetonka # 276. Khu học chánh công lập Minnetonka phục vụ các cộng đồng Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria và Woodland. Chúng tôi nằm cách Minneapolis, Minnesota vài dặm về phía tây.

Trong phần này

mmw

Liên hệ

Số người tham dự: 952-401-5310

Văn phòng Y tế: 952-401-5350

Văn phòng chính: 952-401-5300

Trường trung học Minnetonka West
6421 Hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331