Tư vấn của trường

Các cố vấn tại trường của chúng tôi hỗ trợ cho tất cả học sinh trong các lĩnh vực:

  • Hỗ trợ học tập, xã hội và cảm xúc và tư vấn
  • Can thiệp và ngăn ngừa khủng hoảng
  • Truyền thông và tư vấn với sinh viên, nhân viên và gia đình về nhu cầu của học sinh
  • Kế hoạch, phát triển chủ động hướng dẫn và lập kế hoạch giáo dục
  • Xếp lớp và lập lịch học sinh
  • Hỗ trợ giải thích và phối hợp với kiểm tra tiểu bang và huyện
  • Liên lạc với các gia đình mới và quan điểm/phối hợp chuyển tiếp sang tòa nhà
  • Lãnh đạo trong xây dựng sáng kiến
  • Tạo điều kiện và phối hợp các nhóm hỗ trợ chính
  • Tham khảo các gia đình đến các cơ quan bên ngoài theo yêu cầu
Laura Rosati, Tham tán
Lớp 6 Tham tán
Laura Vương
Neil Dejewski, Tham tán
Lớp 7 Tham tán
Nguyen
Paula Erbisch, Tham tán

Lớp 8 Tham tán
Paula Erbisch

MMW