Chương trình sau giờ học

Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình học tập, làm giàu và giải trí cho học sinh ngoài ngày học. Các chương trình được cung cấp thông qua chương trình Giáo dục Cộng đồng Minnetonka .

Các lớp học mẫu bao gồm:

  • Thuật
  • Thuyết du già
  • Kịch
  • Cờ
  • Golf
  • Giải đấu LEGO
  • Âm nhạc
  • Kèm

Để có danh sách đầy đủ các lớp học và đăng ký, hãy truy cập trang web Giáo dục Cộng đồng Minnetonka .