Theo Trung tâm nghiên cứu nâng cao về tiếp thu ngôn ngữ (CARLA) tại Đại học Minnesota, các chương trình ngâm là loại chương trình ngoại ngữ hiệu quả nhất. Học sinh có thể được dự kiến sẽ đạt được mức độ cao hơn của một trình độ ngôn ngữ thứ hai so với sinh viên trong các chương trình ngôn ngữ dựa trên trường học khác.

History

The languages

Enrollment questions

General questions about language immersion


Nuôi dưỡng hạnh phúc tích cực

Learn More