Cuộc họp

Lịch trình cuộc họp của Scenic Heights PTA

Xin vui lòng tham gia với chúng tôi để các cuộc họp PTA thông báo và giúp hình thành học sinh kinh nghiệm của chúng tôi. PTA cuộc họp được tổ chức tại các Scenic Heights Media Center trừ khi có ghi chú khác, và chăm sóc trẻ em miễn phí được cung cấp cho tất cả các cuộc họp PTA. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn!

  • PTA Meeting - Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 từ 6:45-8:00 tối
  • PTA Meeting - Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2020 từ 6:45-8:00 tối
  • PTA Meeting - Thứ Ba, ngày 9 tháng 1 năm 2021 từ 6:45-8:00 tối
  • PTA Meeting - Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2021 từ 6:45-8:00 tối
  • Tiệc tình nguyện – Thứ Ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 từ 6:00-8:30 tối