Cuộc họp

Lịch trình cuộc họp của Scenic Heights PTA

Xin vui lòng tham gia với chúng tôi để các cuộc họp PTA thông báo và giúp hình thành học sinh kinh nghiệm của chúng tôi. PTA cuộc họp được tổ chức tại các Scenic Heights Media Center trừ khi có ghi chú khác, và chăm sóc trẻ em miễn phí được cung cấp cho tất cả các cuộc họp PTA. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn!

  • PTA Meeting-thứ ba, ngày 24 tháng 9, 2019 từ 6:45-8:00 PM
  • PTA Meeting-thứ hai tháng 11 4, 2019 từ 6:45-8:00 PM
  • PTA họp-thứ ba tháng 2 11, 2020 từ 6:45-8:00 PM
  • PTA Meeting-thứ ba, Tháng tư 21, 2020 từ 6:45-8:00 PM
  • Tình nguyện tiếp nhận-thứ ba 5 tháng 5, 2020 từ 6:00-8:30 PM