Bảo mật

Không bao giờ để lại một iPad không giám sát. Khi không có trong sở hữu cá nhân của bạn, các iPad nên được trong một môi trường an toàn. IPads không giám sát sẽ được thu thập và lưu trữ trong văn phòng chính của trường.

Không cho mượn iPad của bạn cho người khác. Mỗi iPad được chỉ định cho một cá nhân và trách nhiệm cho việc chăm sóc của iPad chỉ là dựa với cá nhân đó.

Apple ID là cần thiết để thiết lập một iPad. Mỗi iPad có một số nhận dạng duy nhất và không có thời gian nên các con số hoặc nhãn được sửa đổi hoặc loại bỏ. Học sinh nên bật tính năng find My iPad để giúp theo dõi iPad. Học sinh nên thêm một mật mã vào iPad của họ để giúp bảo mật thông tin cá nhân của họ trên iPad.

Ảnh học sinh iPad

Trong phần này

Tài nguyên công nghệ

Mở liên kết bên dưới để xem hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các công cụ công nghệ được sử dụng cho việc học điện tử trong Minnetonka.

Xem hướng dẫn công nghệ

Liên hệ với chúng tôi

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua bộ phận trợ giúp công nghệ gia đình.

Trợ giúp gia đình