Trợ cấp giáo viên

Chúng tôi có tin tức thú vị để chia sẻ! Nhờ sự đóng góp rộng lượng của bạn thông qua Read-a-Thon của chúng tôi và cho đến ngày Max, chúng tôi đã có thể tiếp tục chương trình Grant giáo viên của chúng tôi cho năm học 2018-19. Cho đến nay, chúng tôi đã cấp hơn $23.000 cho giáo viên/nhân viên của chúng tôi. Giáo viên và chuyên gia đã có thể nâng cao lớp học của họ vì sự đóng góp của bạn!

Tầm nhìn ra khung cảnh 2018-19 giáo viên Grants