Trung học phía đông

All District policies are approved by the School Board. The list of policies below represent the official policies of the District and supersede all other versions of policy.

Student and parent school handbooks and other information on this website provide a condensed overview of the official policy.

Questions regarding policies:

Dr. Dennis Peterson
Superintendent of Schools
Dennis.Peterson@minnetonkaschools.org
952-401-5004

District Human Rights Officer

Dr. Michael Cyrus
Executive Director of Human Resources
michael.cyrus@minnetonkaschools.org
952-401-5015


Board

Administration

Personnel

Mục đích của chính sách này là để khẳng định vị trí của Hội đồng trường học về tầm quan trọng của sự tham gia của cha mẹ và gia đình trong giáo dục con cái của họ và cam kết của khu học chánh Minnetonka đối với các quan hệ đối tác trường gia đình hỗ trợ thành tích học sinh.

Educational Program

Non-Instructional Operations

Buildings and Sites

School Community Relations