Chính sách

Tất cả các chính sách của học khu đều được Hội đồng trường chấp thuận. Danh sách các chính sách dưới đây đại diện cho các chính sách chính thức của Quận và thay thế tất cả các phiên bản chính sách khác.

Sổ tay học sinh và phụ huynh và các thông tin khác trên trang web này cung cấp một cái nhìn tổng quan cô đọng về chính sách chính thức.

Các câu hỏi liên quan đến chính sách:

Luật David
Giám đốc các trường học
david.law@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Nhân viên Nhân quyền Quận

Hoa Anjie
Giám đốc Điều hành Nhân sự
anjie.flowers@minnetonkaschools.org
952-401-5015

Lãnh đạo cấp cao mhs

Ván

Sự quản lý

Nhân viên

Sinh viên

Chương trình giáo dục

Các hoạt động không giảng dạy

Các tòa nhà và trang web

Quan hệ cộng đồng trường học