Chính sách

Tất cả các chính sách của học khu đều được hội đồng trường chấp thuận. Danh sách các chính sách dưới đây đại diện cho các chính sách chính thức của học khu và thay thế tất cả các phiên bản chính sách khác.

Sách hướng dẫn dành cho học sinh và phụ huynh và các thông tin khác trên trang web này cung cấp một tổng quan về các điều khoản chính thức.

Các câu hỏi liên quan đến chính sách:

Tiến sĩ Dennis Peterson
Giám đốc trường học
Dennis.Peterson@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Cán bộ nhân quyền quận

Tiến sĩ Michael Cyrus
Giám đốc điều hành nguồn nhân lực
michael.cyrus@minnetonkaschools.org
952-401-5015


Hội đồng

Quản trị

Nhân viên

Sinh viên

Chương trình giáo dục

Các hoạt động không giảng dạy

Tòa nhà và trang web

Quan hệ cộng đồng trường học