2020-21 bàn thắng

Ban trường Minnetonka có một tầm nhìn cho sự xuất sắc của đẳng cấp thế giới, trẻ em tập trung vào. Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo sự xuất sắc trong thành tích học sinh và chịu trách nhiệm Stewards của tài nguyên quận.

Mỗi năm hội đồng quản trị thông qua các mục tiêu cụ thể để đảm bảo sự xuất sắc giáo dục dài hạn cho quận. Các mục tiêu sau đây của Hội đồng đã được áp dụng cho năm học 2020-21: