Thuở nhỏ

Bốn trẻ em ngồi trên một băng ghế ngoài

Năm nghiên cứu đã cho các kết nối quan trọng giữa giáo dục mầm non và hiệu suất học sau này. Nếu chúng tôi là để tối đa hóa tiềm năng của mỗi học sinh để thành công, nó là bắt buộc rằng chúng tôi có cơ hội học tập mạnh mẽ cho người trẻ nhất của chúng tôi và gia đình của họ.

Chúng tôi vô địch và mô hình E-12, chứ không phải là truyền thống K-12, cách tiếp cận để giáo dục trẻ em. Chúng tôi kết nối với cha mẹ và con cái của họ càng sớm càng tốt. Thông qua giáo dục gia đình trẻ em, chúng tôi giúp phụ huynh phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nuôi dưỡng tương lai thành công của con em mình.

Khi chúng tôi được hiệp nhất, gia đình và trường học, để hỗ trợ cho mỗi trẻ em, sự thành công thịnh vượng cho tất cả trẻ em.

Tìm hiểu thêm


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện