Yêu cầu công khai

Để yêu cầu công khai thông qua email, phương tiện truyền thông xã hội, trang web của quận và/hoặc các tài liệu in khác nhau của chúng tôi để hoàn thành, chương trình hoặc sự kiện, vui lòng nhập thông tin của bạn vào biểu mẫu chia sẻ câu chuyện.

Đơn này phải được đệ trình ít nhất hai tuần trước khi sự kiện công khai hoặc trong vòng ba ngày sau sự kiện để theo dõi công khai. Để biết thêm thông tin, gọi 952-401-5095.

Chia sẻ câu chuyện