Kiểm tra và đánh giá

Thông qua kiểm tra, thử nghiệm, bài tập và quan sát trong lớp học, giáo viên và quản trị viên Minnetonka có thể phát triển một hồ sơ đầy đủ về thành tích và điểm yếu của con bạn. Hồ sơ học tập này được sử dụng để cá nhân hóa học tập, phát triển chương trình giảng dạy và xác định vị trí học tập phù hợp.

So với các tiêu chuẩn quốc gia và kết quả kiểm tra toàn tiểu bang, học sinh Minnetonka thực hiện rất tốt!

Thuở nhỏ

Trường tiểu học (K-5)

Trường trung học (6-8)

Trung học (9-12)


Liên hệ

Tiến sĩ Matt Rega
Giám đốc thẩm định quận
matt.rega@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5122

Laura Herbst
Điều phối viên học tập nâng cao MHS (AP/IB)
laura.herbst@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5897

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện