PTO

Tổ chức giáo viên phụ huynh của Groveland (PTO) tồn tại để thúc đẩy thành công giáo dục, hạnh phúc và nhận thức văn hóa của tất cả học sinh Groveland. PTO hoàn thành các mục tiêu này thông qua nhiều nỗ lực lập trình và gây quỹ. Tất cả các gia đình Groveland tự động là thành viên của PTO Groveland. Có rất nhiều cách để tham gia vào PTO.

Để tìm hiểu thêm và / hoặc tình nguyện dành thời gian của mình, bạn có thể tham dự các cuộc họp PTO (được tổ chức 4 lần mỗi năm), xem bản tin của trường để biết thông tin cập nhật và cơ hội, hoặc liên hệ với các đồng chủ tịch PTO Robyn Bass và Jacey Siedband tại Presidents@grovelandpto.org với bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng nào.

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên