PTO

Tổ chức giáo viên phụ huynh của Groveland (PTO) tồn tại để thúc đẩy sự thành công giáo dục, hạnh phúc và nhận thức về văn hóa của tất cả sinh viên Groveland. PTO hoàn thành các mục tiêu này thông qua một loạt các nỗ lực lập trình và gây quỹ. Tất cả các gia đình Groveland đều tự động thành viên của Groveland PTO. Có rất nhiều cách để được tham gia với các PTO.

Để tìm hiểu thêm và/hoặc tình nguyện thời gian của bạn, bạn có thể tham dự các cuộc họp PTO (được tổ chức 4 lần mỗi năm), xem bản tin của trường để cập nhật và cơ hội, hoặc liên hệ với các đồng chủ tịch PTO Maggie Brindley (Maggie@grethenhouse.com) và Lee Bull (feic0006@umn.edu) với bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng. Chúng tôi rất thích nghe từ bạn!