Ngâm ngôn ngữ (9-12)


Với chương trình Ngâm ngôn ngữ lớn nhất của tiểu bang, Minnetonka được chuẩn bị độc đáo để hỗ trợ các mục tiêu của sinh viên Ngâm Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Giới thiệu về ngôn ngữ ngâm tại MHS

Phòng trưng bày ngâm Trung Quốc và Tây Ban Nha

Logo ngâm ngôn ngữ Minnetonka

Sự tiếp xúc

Jodi Siegel
Chì ngâm
jodi.siegel@minnetonkaschools.org

Cố vấn MHS
952-401-5811

Laura Herbst
Điều phối viên học tập nâng cao
laura.herbst@minnetonkaschools.org
952-401-5897

 


 

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

Hãy nói chuyện

 

Tăng tính linh hoạt trong việc lên lịch

Một loạt các khóa học Tonka Online sẽ cho phép sinh viên tham gia một khóa học học kỳ trong mùa hè, hoặc tham gia khóa học thứ bảy trong năm học để tăng tính linh hoạt trong lịch trình.