Chung kết học kỳ

Chung kết học kỳ đầu tiên 2019-20
 

Lịch

Thứ tư, 22 tháng 1 năm 2020

 

Thứ năm, tháng một 23, 2020    

 

Thứ sáu

 24 tháng 1 năm 2020

8:00 - 9:55

Kiểm tra thời gian học tập/giờ chuẩn bị

Kiểm tra thời gian học tập/giờ chuẩn bị

Giai đoạn 1 chung kết

9:55 - 10:05

Phá vỡ

Phá vỡ

Phá vỡ 

10:05 - 12:00

Giai đoạn 2 chung kết

Giai đoạn 3 chung kết

Giai đoạn 4 chung kết

12:00 - 12:45

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

12:45 - 2:40

Giai đoạn 5 chung kết

Giai đoạn 6 chung kết

Make-up thời gian


Địa điểm phòng thử nghiệm:
Thử nghiệm sẽ được trong phòng 1302 từ 7:00-8:00 AM mỗi sáng 1/7-1/17.

Lịch

Thứ tư, 22 tháng 1 năm 2020

Thứ năm, tháng một 23, 2020             

Thứ sáu 

 24 tháng 1 năm 2020

7:00 – 8:00

Diễn đàn 

(bắt đầu từ 7:45) 

Diễn đàn 

1302

8:00 - 10:05

Diễn đàn

Diễn đàn

1302

10:05 - 12:00

1302

1302

1302

12:00 - 12:45

1302

1302

1302

12:45 - 2:40

1302

1302

Diễn đàn