Ứng dụng và tải xuống

Trường sở hữu iPads không được đồng bộ hóa với bất kỳ máy tính nào khác. Chỉ những ứng dụng đã được trường học phê duyệt nên được cài đặt trên iPad. Tất cả các ứng dụng sẽ được mua bởi quận để sử dụng học tập và là tài sản của trường công lập Minnetonka...

Ảnh học sinh iPad

Trong phần này

Tài nguyên công nghệ

Mở liên kết bên dưới để xem hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các công cụ công nghệ được sử dụng cho việc học điện tử trong Minnetonka.

Xem hướng dẫn công nghệ

Liên hệ với chúng tôi

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua bộ phận trợ giúp công nghệ gia đình.

Trợ giúp gia đình