Ứng dụng và nội dung tải xuống

iPad thuộc sở hữu của trường học không được đồng bộ hóa với bất kỳ máy tính nào khác. Chỉ những ứng dụng đã được nhà trường phê duyệt mới được cài đặt trên iPad. Tất cả các ứng dụng sẽ được Học khu mua để sử dụng cho mục đích học tập và là tài sản của Trường Công lập Minnetonka...

Ảnh sinh viên iPad

Trong phần này

Tài nguyên công nghệ

Mở liên kết bên dưới để xem hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các công cụ công nghệ được sử dụng cho việc học trực tuyến ở Minnetonka.

Xem hướng dẫn kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Bộ phận Trợ giúp Công nghệ Gia đình.

Bộ phận Trợ giúp Gia đình