Đăng ký

Học sinh sẽ đăng ký các lựa chọn tự chọn của mình tại trường trong thời gian Tư vấn. Cửa sổ đăng ký Skyward sẽ vẫn mở từ ngày 6 tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba.

Hướng dẫn đăng ký

Câu hỏi?
Gọi điện thoại hoặc gửi email cho cố vấn hướng dẫn của bạn.

Bước vào lớp bảy

Đang tải từ Vimeo...

Bước vào lớp tám

Đang tải từ Vimeo...
mmw