Kiến thức thông tin

Đánh máy khinh khí cầu

Đánh máy khinh khí cầu

Skill: Keyboarding Practice

Học viện Carnegie Cyber

Học viện Carnegie Cyber

Online Safety Activities

Thực hành bàn phím xếp chồng cốc

Cup Stacking Game

Skill: Keyboarding PracticeĐánh máy thảm khiêu vũ

Đánh máy thảm khiêu vũ

Skill: Keyboarding Practice

Pics4Learning Hình ảnh không bản quyền

Pics for Learning

Copyright-Free Images

Đánh máy của những bóng ma: Thực hành bàn phím

The Typing of the Ghosts

Skill: Keyboarding PracticeGõ Thạc sĩ

Gõ Thạc sĩ

Skill: Keyboarding Practice

Cô gái nhìn vào máy tính