Liên hệ

2020-21 Groveland PTO Ban điều hành

Vai trò

Tên

Thông tin liên hệ
Đồng chủ tịch

Lee Bull

Feic0006@umn.edu
Đồng chủ tịch Maggie Brindley maggie@grethenhouse.com
Đồng phó tổng giám đốc Jolae Maly  
Đồng phó tổng giám đốc

Sofia Beaubout

 
Quá khứ đồng chủ tịch

Cassie Benowitz

 
Quá khứ đồng chủ tịch

Không có Baumel

 
Bộ trưởng

Nguyễn

 

Thủ quỹ

Của Erin Wendorf  
Trợ lý thủ quỹ
 
Jenny Zechmeister