Dịch vụ trung học phổ

Các khóa học nâng cao được cung cấp tại MHS dành cho sinh viên có sự phát triển hoặc sở thích học tập cho phép thử thách bổ sung. Trong danh mục khóa học đăng nhập Skipper, tìm kiếm các tên gọi:

  • Danh dự (tiếng Anh, toán, khoa học, xã hội học, thế giới ngôn ngữ và World Language Immersion)
  • Vị trí nâng cao (AP)
  • Tú tài quốc tế (IB) Chương trình Diploma hoặc các khóa học IB cá nhân
  • Dự án dẫn đường (PLTW)
  • Minnetonka nghiên cứu là một cơ hội nghiên cứu xác thực cho những sinh viên đã hoàn thành tất cả bốn yêu cầu khoa học cốt lõi và một khóa học khoa học AP hoặc IB (quy trình ứng dụng).
  • Tonka Online cung cấp nhiều khóa học vị trí nâng cao
  • VANTAGE kết hợp các khóa học AP hoặc IB với chương trình giảng dạy dựa trên dự án.


Liên hệ

MHS cố vấn
952-401-5811


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện


Liên kết


Tài nguyên