Dịch vụ trung học phổ

Dự án dẫn đường (PLTW)

  • Minnetonka nghiên cứu là một cơ hội nghiên cứu xác thực cho những sinh viên đã hoàn thành tất cả bốn yêu cầu khoa học cốt lõi và một khóa học khoa học AP hoặc IB (quy trình ứng dụng).
  • Vị trí nâng cao (AP)
  • Tonka Online cung cấp nhiều khóa học vị trí nâng cao
  • VANTAGE kết hợp các khóa học AP hoặc IB với chương trình giảng dạy dựa trên dự án.
  • MHS cố vấn
    952-401-5811
  • Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.
  • Liên kết


Liên hệ

Chương trình xếp lớp nâng cao


Chương trình Tú tài quốc tế

Hãy nói chuyện


Skipper đăng khóa học danh mục


Tài nguyên