Tư vấn

Tư vấn: tập trung vào con bạn

Dịch vụ hỗ trợ tại MME tập trung vào sự xuất sắc giữa trẻ em và giúp học sinh đạt đến mức thành tích học sinh cao. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm tư vấn hướng dẫn, chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng thực phẩm và nhân viên xã hội.

Mỗi người trong số các chuyên gia này phục vụ một vai trò quan trọng trong sự phát triển học tập và xã hội của mỗi học sinh của chúng tôi.

Người nhận giải thưởng của tổng thống