Thông tin bầu cử hội đồng trường

Một cuộc bầu cử Hội đồng Nhà trường được tổ chức hai năm một lần vào thứ Ba đầu tiên của tháng Mười Một của những năm lẻ.

Các Câu Hỏi Về Cuộc Bầu Cử

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bầu cử, vui lòng gọi 952-401-5000.

Bỏ phiếu

TÔI BỎ PHIẾU Ở ĐÂU

  • Các địa điểm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử năm lẻ được kết hợp và có thể khác với các cuộc bầu cử năm chẵn.
  • Truy cập Pollfinder để tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị cho cuộc bầu cử tiếp theo.

BỎ PHIẾU VẮNG MẶT

Trực tiếp

Bắt đầu từ 45 ngày trước cuộc bầu cử, cư dân ISD 276 sống ở Thành phố Minnetonka có thể bỏ phiếu trực tiếp tại Tòa thị chính Minnetonka. Tất cả các gia đình ISD 276 khác có thể bỏ phiếu tại Trung tâm Dịch vụ Quận Minnetonka từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Qua đường bưu điện

Quận Hennepin và Quận Carver giám sát tất cả các cuộc bỏ phiếu vắng mặt qua thư. Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu vắng mặt qua thư, vui lòng truy cập trang bỏ phiếu vắng mặt của Quận Hennepin hoặc Quận Carver .

Kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử chính thức được báo cáo bởi Văn phòng Ngoại trưởng.

Ảnh nhóm hội đồng trường

Bỏ phiếu

Tìm hiểu thêm


Thông báo pháp lý