Tiêu đề IX

Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972 (Tiêu đề IX), 20 U.S.C. §§ 1681 et seq., và các quy định thực hiện của nó, 34 CFR Phần 106, cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong các chương trình giáo dục hoặc các hoạt động được điều hành bởi những người nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang. Quấy rối tình dục học sinh, bao gồm các hành vi bạo lực tình dục, là một hình thức phân biệt đối xử về giới tính bị cấm theo Tiêu đề IX. Thông tin thêm về Tiêu đề IX có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tại:

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix_dis.html.

Điều phối viên Tiêu đề IX

Hoa Anjie
Giám đốc điều hành nguồn nhân lực
952-401-5015
anjie.flowers@minnetonkaschools.org

Ted Schultz
Giám đốc Hoạt động Sinh viên
952-401-5901
ted.schultz@minnetonkaschools.org