Cuộc họp

Lịch họp 2020-21 

  • Ngày 20 tháng 10 lúc 07:00 Virtual New Family Reception và PTO Tình nguyện viên Hội chợ
  • Ngày 17 tháng 11 lúc 7 giờ tối Cuộc họp PTO ảo
  • Ngày 5 tháng 1 lúc 7 giờ tối Cuộc họp PTO ảo
  • Ngày 1 tháng 3 lúc 7 giờ tối Cuộc họp PTO ảo
  • Ngày 20 tháng 4 lúc 7 giờ tối Cuộc họp PTO ảo