Cuộc họp

Lịch họp 2022-23 

  • Tháng Tám 25 6: 30-8: 00 PTO Gặp gỡ và Chào hỏi
  • Ngày 11 tháng 6 30: 8-00: 00 Đêm thông tin tình nguyện viên PTO / Cuộc họp PTO toàn trường
  • Ngày 13 tháng 6 30: 8-00: 00 Cuộc họp PTO toàn trường
  • 11 Tháng Tư 6: 30-8: 00 Cuộc họp PTO toàn trường
Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên