Ghi danh kép (Lựa chọn tín chỉ đại học)

Ghi danh kép cho phép học sinh trung học kiếm được cả tín chỉ trung học và đại học. Trường trung học Minnetonka khuyến khích học sinh thử thách bản thân với các môn học nâng cao và là một trường học cơ hội, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều cách khác nhau để học sinh kiếm được tín chỉ kép.  

Ghi danh kép cho phép học sinh kiếm được cả tín chỉ trung học và đại học. Không giống như PSEO, một chương trình cũng cấp tín chỉ đại học, tuyển sinh kép được đặt tại trường trung học Minnetonka và được giảng dạy bởi các giáo viên Minnetonka.

Các Lựa Chọn Ghi Danh Sau Trung Học (PSEO)

PSEO cho phép học sinh lớp 10 (1 khóa học chỉ dành cho các khóa học CTE), 11 và 12 kiếm được cả tín chỉ trung học và đại học khi còn học trung học thông qua việc ghi danh và hoàn thành thành công các khóa học đại học tại các cơ sở giáo dục sau trung học tham gia đủ điều kiện. PSEO nằm trong khuôn viên trường đại học và các lớp học được giảng dạy bởi các giáo sư đại học.

Xem các lựa chọn ghi danh sau trung học (PSEO)

Xếp lớp Nâng cao (AP)

Các khóa học AP là các khóa học cấp đại học được cung cấp tại MHS, học sinh có thể kiếm được tín chỉ đại học dựa trên số điểm họ kiếm được trong kỳ thi AP.

Xem các khóa học Nâng cao (AP)

Tú tài Quốc tế (IB)

Các khóa học IB là các khóa học cấp đại học được cung cấp tại MHS, học sinh có thể kiếm được tín chỉ đại học dựa trên số điểm họ kiếm được trong kỳ thi IB.

Xem các khóa học Tú tài Quốc tế (IB)

Thông tin chi tiết cũng có thể được tìm thấy trên trang web MDE.

Vui lòng kết nối với cố vấn trường học của bạn, hoặc Điều phối viên Học tập Nâng cao, để biết thêm thông tin.

Học sinh trong lớp học