Thư mục Sinh viên

Truy cập Bộ công cụ thành viên để xem và cập nhật Thư mục Tiểu học Clear Springs!

Trang web Bộ công cụ thành viên cho phép trường học của chúng tôi tạo và quản lý một thư mục trực tuyến. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Nếu bạn chưa tạo hồ sơ trong thư mục của chúng tôi, vui lòng theo liên kết ở trên để làm như vậy.

Đây là một công cụ tuyệt vời để phụ huynh kết nối với các gia đình khác trong lớp của con bạn. Nếu bạn muốn thông tin của gia đình mình được đưa vào, vui lòng truy cập liên kết ở trên và tạo hồ sơ của bạn.

  • Có một số cách để tùy chỉnh thông tin được chia sẻ và bạn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào
  • Xin lưu ý rằng nếu bạn đang tạo một hồ sơ mới, quyền truy cập không được xử lý ngay lập tức.  Có thể mất vài ngày trước khi bạn có quyền truy cập vào nội dung thư mục.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho Beth theo BethCaruth@gmail.com