Hoạt động của trường trung học

Tham gia một đội. Tìm hỗ trợ. Khám phá một tài năng tiềm ẩn.

Các hoạt động của trường trung học - bao gồm câu lạc bộ, làm giàu và thể thao - là một phần quan trọng trong văn hóa của chúng tôi tại trường trung học Minnetonka. Tham gia các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên cung cấp cho bạn cơ hội để mở rộng mạng xã hội của bạn, phát triển kỹ năng lãnh đạo, cải thiện sức khỏe của bạn và nhiều hơn nữa.

Kiểm tra trang Câu lạc bộ & Làm giàu của chúng tôi ngay hôm nay và khám phá nhiều dịch vụ có sẵn cho bạn!

Hoạt động của sinh viên