Truyền thông

Ngày kiểm tra

Học sinh sẽ được tham gia MCA và NWEA thẩm định mùa xuân này.

Các Minnesota toàn diện đánh giá (MCA) là uỷ thác của tiểu bang Minnesota. Đánh giá này giúp các trường học và các huyện đo lường sự tiến bộ của học sinh về các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang. Tìm hiểu thêm về MCA trên trang web của sở giáo dục Minnesota.

Đánh giá Nwea là một bài kiểm tra toàn quận được quản lý K-8 vào đầu mùa thu và mỗi tháng. Các xét nghiệm này đo lường những gì con bạn đã biết trong toán học và đọc sách và những gì con bạn vẫn cần phải học. Mỗi năm, các kết quả giúp giảng viên hướng dẫn nhắm mục tiêu đến cấp độ học tập "ngay bên phải" của con bạn. Các bài kiểm tra có thể đánh giá sự phát triển học tập của mỗi đứa trẻ trong năm. Tìm hiểu thêm về đánh giá Nwea.

Cả hai bài kiểm tra đều là biện pháp giải trình quan trọng cho nhân viên để đo lường sự tiến bộ của học sinh khi họ tiếp tục thông qua chương Tìm hiểu thêm về giá trị của các bài kiểm tra được chuẩnhóa.

Kiểm tra NWEA

Tất cả các bài kiểm tra được thực hiện trong lớp vào những ngày mà các sinh viên Lai đang ở trong tòa nhà. học sinh e-Learning sẽ nhận được lịch kiểm tra và thủ tục của họ từ các giáo viên trực tuyến cụ thể của họ.

Toán NWEA

  • Team Tonka - 5 & 6 tháng 10
  • Team Skippers - 8 & 9 tháng 10

Đọc NWEA

  • Team Tonka - 19 & 20 tháng 10
  • Đội Skippers - 21 & 22 tháng 10
MMW