Hỗ trợ nhân viên trường học

Trong việc tiếp cận hỗ trợ và hướng dẫn cho con bạn trong bất kỳ lĩnh vực quan tâm nào, bạn nên bắt đầu với giáo viên lớp học và / hoặc quản lý tòa nhà của bạn ở cấp tiểu học và cố vấn trường học của bạn ở cấp trung học. Họ ở đó để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các kết nối hỗ trợ. Ngoài giáo viên và quản lý lớp học của bạn, có một loạt các nhân viên có tay nghề cao và được đào tạo về Hỗ trợ Sinh viên, những người có thể giúp bạn truy cập vào các hệ thống hỗ trợ và làm việc với bạn để đảm bảo chúng tôi giải quyết và đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của con bạn. Những nhân viên này thường tham dự các cuộc họp của Nhóm Hỗ trợ Sinh viên (SST) trong mỗi trường.

Nhân viên hỗ trợ của quận bao gồm:

Sức khỏe của học sinh