Liên hệ

Deephaven của PTA chấp hành ban 2019-20

Vai trò Tên Email
Đồng chủ tịch

Kelsey lang
Bảo tàng Amanda Sutter

kelseyjlang@gmail.com
sutter.amandalynn@gmail.com
Tổng thống elect MỞ  
Thủ quỹ Của Rebecca Ludwig rebecca.ludwig@gmail.com
Thủ quỹ bầu cử Không có lizmeyer2@gmail.com
Bộ trưởng Michelle Restrepo chelle01@hotmail.com
Điều phối viên tình nguyện Melissa Sjoquist sjoquism@gmail.com
Ghế gây quỹ Làng Jamie Habeck Paz jamiehpaz@gmail.com
Tổng thống quá khứ

Minh minh

kasie.plekkenpol@gmail.com

Giáo viên/lớp liên lạc Bà Rebecca Anderson rconn229@gmail.com
Truyền thông Sơn madsen.polly@gmail.com