Liên hệ

Ban điều hành PTA của Deephaven 2022-23

Vai trò

Tên

Email

Tổng thống

Polly Madsen

madsen.polly@gmail.com

Cựu chủ tịch

Amanda Sutter

sutter.amandalynn@gmail.com

Thủ quỹ

Angie Snavely

angie.snavely@gmail.com

Thư ký ghi âm

Nicole Udseth nicole.udseth@gmail.com
Tiếp thị &truyền thông

Tracy Whitney

tracywhitney246@gmail.com

Bảo trợ Kelli Deeg kellideeg@gmail.com

Điều phối viên tình nguyện

Sandy Dostal

sandy.dostal@gmail.com

Liên lạc viên/Lớp

Becca Anderson

rconn229@gmail.com

Đa dạng, Công bằng &Hòa nhập

Cằm Betsy

betsyjchin@gmail.com