Tuần lễ trái tim

Ngày 8-19 tháng 2 năm 2021

Hãy đến cùng với sinh viên và nhân viên của MHS quyên góp tiền cho Minnetonka Family Friends, một tổ chức hỗ trợ sinh viên Minnetonka và gia đình của họ bằng việc thanh toán hóa đơn sưởi ấm, lệ phí ứng dụng ACT, máy tính vẽ hình, Bữa sáng, Van Nha khoa, hoạt động hoặc phí thể thao, hoặc thậm chí là áo khoác.

Biểu ngữ tuần trái tim